Informace o ochraně osobních údajů pro pracovníky

podle Čl. 13, 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů
Ochrana dat je pro nás velmi důležitá. Níže Vás informujeme, jak zpracováváme Vaše data a jaké
práva Vám náleží.

1. Kdo je zodpovědný za zpracování údajů a na koho se můžete obrátit?

BEEWATEC s.r.o.
Dřevařská 2525/13
680 01 Boskovice
IČO: 292 06 367, zapsaná v OR KS Brno, oddíl C, vložka 65355

2. Kontaktní údaje pracovníka odpovědného za ochranu dat

spravceGDPR@beewatec.cz

3. Účely zpracování a právní základ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s ustanoveními Obecného nařízení o ochraně
osobních údajů (GDPR), Zákona č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů a dalšími příslušnými předpisy o ochraně údajů. V našich smluvních
dokumentech, formulářích, prohlášeních o souhlasu a dalších Vám poskytnutých informací
(například na webové stránce nebo v podmínkách) naleznete další podrobnosti a dodatky ke
zpracování.

3.1. Souhlas (Čl. 6 odst. 1 písmeno a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, příslušný souhlas je právním
základem pro zpracování těch dat, která jsou v něm uvedena. Svůj souhlas můžete odvolat
kdykoliv s účinkem do budoucna.

3.2. Splnění smluvních povinností (Čl. 6 odst. 1 písmeno b Obecného nařízení o ochraně
osobních údajů)

Zpracováváme Vaše osobní údaje pro realizaci naších pracovních smluv s Vámi.
Údaje potřebujeme pro zajištění pracovního poměru.

3.3. Splnění právních povinností (Čl. 6 odst. 1 c Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

Zpracováváme vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro splnění právní povinnosti.
V případě potřeby zpracováváme vaše údaje pro ověření totožnosti, srovnání s evropskými a
mezinárodními seznamy pro boj proti terorismu, provedení daňových kontrol a ohlašovací
povinností, jakož i pro archivaci dat za účelem ochrany údajů a bezpečnosti údajů, jakož i pro
kontroly daňových a jiných orgánů. Navíc může být vyžadováno zpřístupnění osobních údajů
v rámci správních / soudních opatření za účelem získání důkazů, trestního stíhání nebo
vymáhání občanskoprávních nároků.

4. Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

Zpracovávají se následující data:

 • příjmení, křestní jméno,
 • kontaktní údaje (jako např. e-mailová adresa, adresa, č. telefonu),
 • kompletní dokumenty výběrového řízení (například životopis, certifikáty, reference, kopii
  nejvyššího dosaženého vzdělání),
 • osobní údaje (jako datum narození, místo narození, rodné příjmení, zdravotní pojištění,
  rodinný stav),
 • zúčtovací údaje (například plat, mzda, pracovní doba, nemocenská dovolená, nárok na
  dovolenou, bankovní údaje),
 • záznamy z kamerového systému.

5. Kdo dostane Vaše data?

Zveřejňujeme vaše osobní údaje v rámci naší společnosti dále na ta oddělení, která potřebují tato
data k plnění smluvních a právních závazků nebo k realizaci našich oprávněných zájmů.

Kromě toho mohou dostat Vaše údaje následující místa:

 • námi pověřený zpracovatel (Čl. 28 GDPR) zejména v oblasti služeb IT, logistiky a
  tiskařských prací, externích výpočetních center, mzdového účetnictví, podpory/údržby
  aplikací EPD-/IT, archivace, zpracování dokladů, likvidace dat, účetnictví, auditorské
  služby, úvěrové ústavy, kurýrní služby, logistiky
 • veřejné orgány a instituce při existenci zákonné nebo regulační povinnosti, podle které jsme
  povinni poskytnout informace, hlášení a údaje nebo předávat údaje, pokud je to ve veřejném
  zájmu
 • úřady a instituce na základě našich legitimních zájmů či oprávněných zájmů třetích stran
  uvedených v rámci stanoveném v bodu 3.5 (např. institucí, informačních kanceláří,
  vymáhání pohledávek, právníků, soudů, znalců, ke koncernu patřících přidružených
  podniků a grémií a kontrolních institucí).
 • další subjekty, pro které jste nám poskytli Váš souhlas s předáváním údajů (např. jídelna)

6. Postoupení Vašich údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace

Přenos dat do míst v zemích mimo Evropskou unii (EU) nebo mimo Evropský hospodářský
prostor EHP (do tzv. třetích zemích) probíhá, je-li to nezbytné pro provedení Vaší
zakázky/smlouvy nebo zakázky/smlouvy s Vámi a je to vyžadováno zákonem (např.
deklarování daňové povinnosti), je-li to v rámci oprávněného zájmu nás nebo třetí strany,
nebo pokud jste nám dali souhlas.

Zpracování Vašich dat ve třetí zemi se může také uskutečnit v souvislosti se zapojením
poskytovatelů služeb do zpracování objednávek. Pokud nebude existovat rozhodnutí
Evropské komise ohledně vhodné úrovně ochrany údajů pro danou zemi, zajistíme
dodržování ochrany osobních údajů podle standardů EU prostřednictvím odpovídajících
dohod, že budou Vaše práva a svobody dostatečně chráněna a zaručena. Na požádání
Vám dáme k dispozici odpovídající podrobné informace.

7. Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

V případě potřeby zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání našeho pracovního poměru.

Navíc jsme předmětem různých úložných a dokumentačních povinností, které m. j. vyplývající z
právních rámcových podmínek. Tam jsou uvedené lhůty pro ukládání a dokumentaci až deset let
od skončení pracovního poměru. Dále se řídíme archivační povinností dle platných právních
předpisů.

8. Do jaké míry existuje automatické rozhodování v jednotlivých případech (včetně profilování)?

Nepoužíváme čistě automatizované rozhodovací postupy podle článku 22 Obecného nařízení o
ochraně údajů. Použijeme-li tyto postupy v jednotlivých případech, budeme o tom informovat zvlášť,
pokud to vyžaduje zákon.

9. Vaše práva na ochranu osobních údajů

Máte právo:

 • na informace podle Čl. 15 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
 • právo na opravení podle Čl. 16 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
 • právo na vymazání podle Čl. 17 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
 • právo na omezení zpracování podle Čl. 18 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
 • právo na přenositelnost údajů z Čl. 20 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
 • právo na odvolání u dozorčích orgánů pro ochranu údajů podle Čl. 77 Obecného nařízení
  o ochraně osobních údajů.

V podstatě existuje podle článku 21 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů právo vznést
námitky proti zpracování osobních údajů u nás. Toto právo na námitku však platí pouze v případě
velmi zvláštních okolností Vaší osobní situace, kdy práva naší společnosti mohou být v rozporu s
Vaším právem námitky. Pokud si přejete uplatnit některá z těchto práv, obraťte se na našeho
pracovníka odpovědného za ochranu dat (spravceGDPR@beewatec.cz).

10. Rozsah Vašich povinností poskytnout nám Vaše údaje

Je potřeba poskytnout pouze ty údaje, které jsou potřebné k zahájení a realizaci pracovního poměru
s námi, nebo které máme povinnost shromažďovat na základě zákona. Bez těchto informací
nebudeme s Vámi obecně schopni uzavřít pracovní smlouvu. Pokud od Vás budeme požadovat
navíc nějaké údaje, budete zvlášť informován o dobrovolnosti těchto informací.

11. Vaše právo podat opravný prostředek u příslušného dozorčího orgánu

Máte právo podat opravný prostředek u orgánu dozoru na ochranu údajů (Čl. 77 Obecného nařízení
o ochraně osobních údajů). Pro nás příslušný dozorčí orgán je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Pevná linka: +420 234 665 111 (Ústředna)
Fax: +420 234 665 444
WWW: https://www.uoou.cz
E-mail: posta@uoou.cz