POLITYKA PRYWATNOSCI

Ochrona Państwa danych jest dla nas priorytetem

Chcą Państwo dowiedzieć się, jak BeeWaTec chroni Państwa dane poufne? Przedstawiamy tutaj Państwu wszystkie szczgóły. Podstawą do zapisywania  i wykorzystywania danych jest Państwa zgoda lub zezwolenie na podstawie przepisów prawa. Od tego zależy, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane.

1. Prolog

Skrót „RODO“ oznacza Rozporzączenie o Ochronie Danych UE.

Poniższe informacje służą zrozumieniu realizacji obowiązku poinformowania, w ajkich obszarach BeeWaTec, jako podmiot odpowiedzialny, zbiera, przetwarza lub wykorzystuje dane.

Przez dane osobowe rozumie się wszystkie dane, które tyczą się np. Państwa imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mailowego oraz preferencji konsumenckich uslug BeeWaTec.

BeeWaTec jest zobowiązany informować osoby zainteresowane o warunkach i sposobie zbierania danych osobowych, zgodnie z artykułem 13 (lub art.14) RODO.

Dane tworzone są w następujący sposób w następującej formie:

 • informacji ogólnych, niezależnie od pochodzenia grupy docelowej.
 • informacji, które BeeWaTec dzieli według grup docelowych. Każda grupa docelowa zostanie osobno opisana w poniższych akapitach.

2. Obszar –  koncerny

Niniejszy dokument dot. ochrony danych dotyczy krajów, w których funkcjonuje sieć firmy BeeWaTec. W ochronie danych różne kraje stosują różne założenia – nieco rozbieżne. Specyfikę polityki prywatności różnych krajów oraz bliższe informacje znajdą Państwo tutaj.

3. Informacje ogólne dla wszystkich grup docelowych

Nazwa firmy podmiotu odpowiedzialnego:

BeeWaTec Sp. z o.o.

Prezes zarządu przedsiębiorstwa

Joachim Walter

Inspektor Ochrony Danych

ochronadanych@beewatec.pl

Adres podmiotu odpowiedzialnego

BeeWaTec Sp. z o.o.
ul. Strefowa 25
58-200 Dzierzoniow
Tel. +48 (0) 74-661 8564, +48 (0) 74-661 8052
sales@beewatec.pl

Prawa osoby zainteresowanej

Dla zapewnienia odpowiedniego i zgodnego z prawem przetwarzania danych, informujemy  o następujących prawach osoby zainteresowanej, m. in.:

 • Prawo do (dalszych) informacji
 • Prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. W tym przypadku proszę zwracać się pod adres sales@beewatec.pl.
 • Prawo do przeniesienia danych.

Podstawę prawną stanowi artykuł 15-22 RODO. W razie potrzeby, w celu skorzystania ze swoich praw, prosimy zwrócić się pod adres: ochronadanych@beewatec.pl.

Poza tym przysługuje Państwu prawo do zażalenia w Organie Nadzorczym.

Organ Nadzorczy odpowiedzialny za BeeWaTec:

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@giodo.gov.pl
https://www.giodo.gov.pl/

Wszystkie oświadczenia o ochronie danych do pobrania

Chwileczkę ... trwa ładowanie ...

Informacje o ochronie danych w internecie

 1. Informacje ogólne

Poniższe informacje w łatwy i przystępny sposób opisują, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania niniejszej witryny internetowej.

 

Rejestracja danych w witrynie

Kto jest odpowiedzialny za rejestrowanie danych w witrynie internetowej (tj. kto jest „Administratorem”)?

Dane w niniejszej witrynie są przetwarzane przez operatora witryny, którego dane kontaktowe znajdują się w sekcji „Informacje o podmiocie odpowiedzialnym (zwanym w RODO „administratorem”)” w niniejszej Polityce prywatności.

 

Jak rejestrujemy Twoje dane?

Gromadzone są tylko takie dane, które zostaną nam przez Ciebie udostępnione. Mogą to być na przykład informacje, które wprowadzasz do naszego formularza kontaktowego.

Pozostałe dane będą rejestrowane przez nasze systemy informatyczne automatycznie lub po wyrażeniu przez Ciebie zgody na ich zapisywanie podczas Twojej wizyty w witrynie. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wejścia na strony naszej witryny internetowej). Informacje te są zapisywane automatycznie po wejściu na strony naszej witryny.

 

Do jakich celów wykorzystujemy Twoje dane?

Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego udostępniania stron naszej witryny internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy wzorców użytkownika.

 

Jakie są Twoje prawa w odniesieniu do Twoich danych?

W każdej chwili masz prawo do uzyskania informacji o źródle, odbiorcach i celach zarchiwizowanych danych osobowych bez konieczności uiszczania opłaty za takie ujawnienie. Masz również prawo do żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, masz możliwość cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co będzie miało wpływ na wszelkie przyszłe przetwarzanie danych. Ponadto masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych w określonych okolicznościach. Ponadto masz prawo zgłosić skargę do właściwego organu nadzoru.

Jeśli masz pytania dotyczące tej lub innych kwestii związanych z ochroną danych, możesz się z nami skontaktować w dowolnym momencie.

 

Narzędzia analityczne i narzędzia dostarczane przez strony trzecie

Istnieje możliwość, że Twoje wzorce przeglądania będą analizowane statystycznie podczas Twojej wizyty na stronach tej witryny. Takie analizy są wykonywane przede wszystkim za pomocą programów, które nazywamy programami analitycznymi.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat programów analitycznych, zapoznaj się z naszą deklaracją o ochronie danych poniżej.

 

 1. Hosting i Sieci dostarczania treści (CDN)

Hosting zewnętrzny

Niniejsza witryna internetowa jest udostępniana przez zewnętrznego usługodawcę (hosta). Dane osobowe zebrane na stronach tej witryny są przechowywane na serwerach hosta. Mogą one obejmować między innymi adresy IP, prośby o kontakt, metadane i komunikację, informacje o umowie, informacje kontaktowe, nazwiska, informacje o dostępie do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem witryny internetowej.

Zewnętrzny usługodawca jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu bezpiecznego, szybkiego i sprawnego świadczenia naszych usług online przez profesjonalnego dostawcę ( Art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasz zewnętrzny usługodawca będzie przetwarzał Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich zobowiązań dotyczących świadczenia usług, przestrzegając przy tym naszych instrukcji w odniesieniu do tych danych.

 

Używamy następującego zewnętrznego usługodawcy:

Host Europe GmbH

Hansestrasse 111

51149 Köln

 

Zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych

Aby zagwarantować przetwarzanie zgodnie z przepisami o ochronie danych, zawarliśmy z naszym zewnętrznym usługodawcą umowę na realizację zamówienia.

 

Cloudflare

Korzystamy z usługi „Cloudflare” świadczonej przez Cloudflare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA. (zwanym dalej „Cloudflare”).

Cloudflare oferuje sieć dostarczania treści DNS, która jest dostępna na całym świecie. W rezultacie transfer informacji między Twoją przeglądarką a naszą witryną jest technicznie kierowany przez sieć Cloudflare. Dzięki temu Cloudflare może analizować transakcje danych między Twoją przeglądarką a naszą witryną i działać jako filtr między naszymi serwerami a potencjalnie złośliwym ruchem danych z Internetu. W tym kontekście Cloudflare może również używać plików cookie lub innych technologii wdrożonych do rozpoznawania użytkowników Internetu, które jednak będą wykorzystywane wyłącznie do celów opisanych w niniejszym dokumencie.

Korzystanie z Cloudflare wynika z naszego uzasadnionego interesu polegającego na dostarczaniu naszej oferty internetowej, która jest bezbłędna i bezpieczna, jak to tylko możliwe (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Transmisja danych do USA opiera się na Standardowych Klauzulach Umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdziesz tutaj: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Aby uzyskać więcej informacji na temat środków bezpieczeństwa Cloudflare i polityki prywatności danych, kliknij ten link: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

 

 

 

 

Zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych

Aby zagwarantować przetwarzanie zgodnie z przepisami o ochronie danych, zawarliśmy z Cloudflare umowę o realizację zamówienia.

 

 1. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy niniejszej witryny i jej stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe są traktowane jako informacje poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych.

Za każdym razem, gdy korzystasz z tej witryny, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy, a także do jakich celów wykorzystujemy te dane. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu zbierane są informacje.

Niniejszym informujemy, że transmisja danych przez Internet (tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej) może być podatna na luki w zabezpieczeniach. Całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwe.

 

Informacje o podmiocie odpowiedzialnym (zwanym w RODO „administratorem”)

Administratorem przetwarzania danych w tej witrynie jest/są:

BeeWaTec Sp. z o.o.
ul. Strefowa 25
58-200 Dzierzoniow
Tel. +48 (0) 74-661 8564, +48 (0) 74-661 8052
sales@beewatec.pl

 

Czas przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do momentu, gdy cel, dla którego zostały zebrane, przestanie obowiązywać. Jeżeli zgłosisz uzasadniony wniosek o usunięcie lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Twoich danych osobowych (np. okresy przechowywania danych podatkowych lub handlowych); w tym ostatnim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych powodów.

 

Wyznaczenie inspektora ochrony danych zgodnie z wymogami prawa

W naszej firmie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.

Edmund Hilt
hilt evolution
www.hilt-evolution.com

E-mail: datenschutz@beewatec.de

 

 

 

Informacje o przekazywaniu danych do USA i innych krajów spoza UE

Korzystamy, między innymi, z narzędzi firm mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych lub innych, z punktu widzenia ochrony danych niezabezpieczonych, krajach spoza UE. Jeśli te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być potencjalnie przekazywane do tych krajów spoza UE i tam mogą być przetwarzane. Musimy podkreślić, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z tym w UE. Na przykład przedsiębiorstwa amerykańskie są zobowiązane do udostępnienia danych osobowych agencjom bezpieczeństwa, a Ty jako osoba, której dane dotyczą, nie masz możliwości wnieść takiej sprawy do sądu. Dlatego nie można wykluczyć, że agencje amerykańskie (np. Secret Service) mogą przetwarzać, analizować i trwale archiwizować Twoje dane osobowe w celach inwigilacyjnych. Nie mamy kontroli nad tymi czynnościami przetwarzania.

 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Szeroki zakres transakcji przetwarzania danych jest możliwy tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz również odwołać każdą udzieloną nam zgodę. Pozostaje to bez uszczerbku dla zgodności z prawem gromadzenia danych, które miało miejsce przed odwołaniem.

 

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzaniu Twoich danych osobowych z przyczyn wynikających z Twojej wyjątkowej sytuacji. Dotyczy to również wszelkiego profilowania na podstawie tych przepisów. W celu ustalenia podstawy prawnej, na której opiera się przetwarzanie danych, należy zapoznać się z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych. Jeśli zgłosisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie przedstawić prawne podstawy nakładające na nas obowiązek przetwarzania Twoich danych, które przeważą Twoje interesy, prawa i wolności, lub jeśli cel przetwarzania dotyczy dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO).

jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu zaangażowania się w reklamę bezpośrednią, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, których to dotyczy, do celów takiej reklamy. dotyczy to również profilowania w zakresie, w jakim jest ono powiązane z taką reklamą bezpośrednią. jeśli wyrazisz sprzeciw, Twoje dane osobowe nie będą dalej wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 2 RODO).

 

Prawo do zgłoszenia skargi we właściwym organie nadzorczym

W przypadku naruszeń RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zwykle mają swoje miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce, w którym doszło do domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi obowiązuje niezależnie od innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych w drodze prawnej.

Wykaz krajowych organów ochrony danych w Niemczech oraz organów ochrony danych UE można znaleźć na następujących stronach internetowych: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/anschriften_node.html

https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en

 

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo żądać, abyśmy przekazali tobie lub stronie trzeciej, wszelkie dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w celu realizacji umowy, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

 

Szyfrowanie SSL i/lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które przesyłasz do nas jako operatora witryny, niniejsza witryna korzysta z programu szyfrującego SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać, sprawdzając, czy linia adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://”, a także po pojawieniu się ikony kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

 

Informacje na temat danych, poprawianie i usuwanie danych

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych masz prawo w każdym czasie żądać informacji o Twoich zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach oraz celu przetwarzania Twoich danych. Możesz również mieć prawo do sprostowania lub usunięcia swoich danych. Jeśli masz pytania dotyczące tego tematu lub inne pytania dotyczące danych osobowych, nie wahaj się z nami skontaktować w dowolnym momencie.

 

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby to zrobić, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

 • W przypadku, gdybyś zakwestionował prawidłowość archiwizowanych przez nas Twoich danych, zazwyczaj potrzebujemy trochę czasu na zweryfikowanie takiego roszczenia. W czasie trwania takiej weryfikacji masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych było/jest prowadzone w sposób niezgodny z prawem, masz możliwość żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych zamiast żądania usunięcia tych danych.
 • Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, a potrzebujesz ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia swoich praw, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
 • Jeżeli wniosłeś sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, Twoje prawa i nasze prawa będą musiały być analizowane zgodnie z zasadą równoważenia interesów stron. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – z wyjątkiem ich archiwizacji – mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony praw lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych lub z ważnych względów interesu publicznego, wskazanych przez Unię Europejską lub państwo członkowskie UE.

 

 

 

 1. Rejestracja danych w tej witrynie

Pliki cookie

Nasze witryny i strony internetowe wykorzystują to, co w branży określa się mianem „plików cookie”. Cookies to małe pliki tekstowe, które nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia. Są one albo przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) albo trwale zarchiwizowane na Twoim urządzeniu (stałe pliki cookie). Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie pozostają zarchiwizowane na Twoim urządzeniu do czasu ich aktywnego usunięcia przez Ciebie lub do momentu ich automatycznego usunięcia przez Twoją przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach możliwe jest, że pliki cookie stron trzecich są przechowywane na Twoim urządzeniu po wejściu na naszą stronę (pliki cookie stron trzecich). Te pliki cookie umożliwiają Tobie lub nam korzystanie z niektórych usług oferowanych przez stronę trzecią (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie mają różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez plików cookie (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Celem innych plików cookie może być analiza wzorców użytkowników lub wyświetlanie komunikatów promocyjnych.

Pliki cookie, które są wymagane do realizacji transakcji komunikacji elektronicznej (wymagane pliki cookie) lub do zapewnienia określonych funkcji, z których chcesz korzystać (funkcjonalne pliki cookie, np. do funkcji koszyka) lub te, które są niezbędne do optymalizacji witryny (np. pliki cookie, które zapewniają wymierny wgląd w odbiorców sieci), będą przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, o ile nie zostanie przytoczona inna podstawa prawna. Operator witryny ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie, aby zapewnić bezbłędne technicznie i zoptymalizowane świadczenie usług operatora. Jeśli zażądano Twojej zgody na przechowywanie plików cookie, odpowiednie pliki cookie są przechowywane wyłącznie na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgoda ta może być w każdej chwili cofnięta.

Masz możliwość ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, że będziesz powiadamiany o każdym umieszczeniu plików cookie i będziesz mógł zezwalać na akceptację plików cookie tylko w określonych przypadkach. Możesz również wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach albo ogólnie, lub też aktywować funkcję usuwania w celu automatycznego usunięcia plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcje tej witryny mogą być ograniczone.

W przypadku wykorzystywania plików cookie stron trzecich lub wykorzystywania plików cookie do celów analitycznych, poinformujemy Cię o tym osobno w związku z niniejszą Polityką ochrony danych i, w stosownych przypadkach, poprosimy o Twoją zgodę.

 

Zgoda na pliki cookie z użyciem wtyczki Borlabs Cookie

Nasza witryna internetowa korzysta z technologii zgody na pliki cookie firmy Borlabs w celu uzyskania Twojej zgody na przechowywanie niektórych plików cookie w Twojej przeglądarce oraz dokumentacji zgodnej z ochroną prywatności danych. Dostawcą tej technologii jest firma Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Niemcy (zwana dalej Borlabs).

Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, plik cookie Borlabs jest przechowywany w Twojej przeglądarce, która archiwizuje wszelkie oświadczenia lub cofnięcia wprowadzonej zgody. Dane te nie są udostępniane dostawcy technologii Borlabs.

Zarejestrowane dane pozostaną zarchiwizowane, dopóki nie poprosisz nas o ich usunięcie, samodzielnie usuniesz plik cookie Borlabs lub cel przechowywania danych przestanie istnieć. Pozostaje to bez uszczerbku dla wszelkich obowiązków przechowywania nałożonych przez prawo. Aby zapoznać się ze szczegółami zasad przetwarzania danych Borlabs, odwiedź https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

 

Korzystamy z technologii zgody na pliki cookie firmy Borlabs w celu uzyskania oświadczeń o wyrażeniu zgody wymaganych przez prawo na korzystanie z plików cookie. Podstawą prawną wykorzystywania takich plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Pliki dziennika serwera

Dostawca tej witryny internetowej i jej stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które są przez Twoją przeglądarkę automatycznie przekazywane do nas. Informacje te obejmują:

 • Rodzaj i wersję używanej przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • URL strony odsyłającej
 • Nazwę hosta komputera uzyskującego dostęp
 • Datę i godzinę zapytania do serwera
 • Adres IP

Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są rejestrowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator witryny internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnym przedstawieniu i optymalizacji strony internetowej operatora. W tym celu należy rejestrować pliki dziennika serwera.

 

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz do nas zapytanie za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, informacje podane w formularzu kontaktowym oraz wszelkie podane w nim dane kontaktowe będą przez nas przechowywane w celu obsługi Twojego zapytania oraz w przypadku dalszych zapytań. Nie udostępnimy tych informacji bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje żądanie jest związane z wykonaniem umowy lub jest niezbędne do wykonania czynności przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas żądań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub  Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jeśli o nią poproszono.

Informacje, które wpisałeś w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu, gdy zwrócisz się do nas o usunięcie danych, cofniesz zgodę na archiwizację danych lub przestanie istnieć cel, dla którego dane są archiwizowane (np. po naszej odpowiedzi na Twoje zapytanie). Nie narusza to bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności okresów przechowywania.

 

Rejestracja w tej witrynie

Masz możliwość zarejestrowania się w tej witrynie, aby móc korzystać z dodatkowych funkcji witryny. Wprowadzone przez Ciebie dane będziemy wykorzystywać wyłącznie w celu skorzystania z odpowiedniej oferty lub usługi, w której się zarejestrowałeś. Wymagane informacje, o które prosimy podczas rejestracji, muszą być wpisane w całości. W przeciwnym razie rejestracja zostanie odrzucona.

Aby powiadomić Cię o wszelkich istotnych zmianach w zakresie naszego portfolio lub w przypadku modyfikacji technicznych, będziemy korzystać z adresu e-mail podanego podczas rejestracji.

Dane wprowadzone podczas rejestracji będziemy przetwarzać na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane zarejestrowane podczas procesu rejestracji będą przez nas przechowywane tak długo, jak długo jesteś zarejestrowany w tej witrynie. Następnie dane te zostaną usunięte. Pozostaje to bez uszczerbku dla obowiązkowych ustawowych wymagań dotyczacych przechowywania.

 

 1. Media społecznościowe

Wtyczki mediów społecznościowych z użyciem rozwiązania Shariff

W tej witrynie internetowej i jej stronach używamy wtyczek mediów społecznościowych (np. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Z reguły wtyczki te można rozpoznać po pojawieniu się odpowiednich logo mediów społecznościowych. Aby zagwarantować ochronę danych w naszej witrynie, używamy tych wtyczek tylko w połączeniu z tak zwanym rozwiązaniem „Shariff”. Aplikacja ta uniemożliwia wtyczkom, które zostały zintegrowane z tą witryną, przesyłanie danych do odpowiednich dostawców zaraz po Twoim wejściu na naszą witrynę.

Bezpośrednie połączenie z serwerem dostawcy nie zostanie nawiązane, dopóki nie aktywujesz odpowiedniej wtyczki poprzez kliknięcie przycisku powiązanego (co oznacza Twoją zgodę). Gdy tylko aktywujesz wtyczkę, odpowiedni dostawca otrzyma informację z Twoim adresem IP, że odwiedziłeś tę stronę internetową. Jeśli jesteś jednocześnie zalogowany na swoim koncie w mediach społecznościowych (np. Facebook), odpowiedni dostawca będzie mógł przyporządkować Twoją wizytę na tej stronie do Twojego konta użytkownika.

Aktywacja wtyczki stanowi oświadczenie o wyrażeniu zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Masz możliwość cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co będzie miało wpływ na wszystkie przyszłe transakcje.

 

 

 

Wtyczki Facebooka (przycisk Polubienia (Like) i Udostępnienia (Share))

Na naszych stronach internetowych zintegrowaliśmy wtyczki sieci społecznościowej Facebook. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Zgodnie z oświadczeniem Facebooka zebrane dane będą również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku „Like” na tej stronie. Przegląd wtyczek Facebooka jest dostępny pod następującym linkiem: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Za każdym razem, gdy odwiedzasz tę witrynę internetową i jej strony, wtyczka nawiązuje bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. W rezultacie Facebook otrzyma informację, że odwiedziłeś tę stronę internetową za pomocą Twojej wtyczki. Jeśli jednak klikniesz przycisk „Like” Facebooka, gdy jesteś zalogowany na swoim koncie na Facebooku, możesz powiązać zawartość tej witryny i jej stron ze swoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook będzie mógł przyporządkować wizytę w tej witrynie i jej stronach do Twojego konta użytkownika Facebooka. Zwracamy uwagę, że jako dostawca witryny internetowej nie mamy żadnej wiedzy na temat przekazywanych danych i ich wykorzystania przez Facebook. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w Deklaracji prywatności danych Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Jeśli nie chcesz, aby Facebook mógł przyporządkować Twoją wizytę w tej witrynie i jej stronach do Twojego konta użytkownika Facebooka, wyloguj się z konta na Facebooku podczas korzystania z tej witryny.

Korzystanie z wtyczki Facebooka opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator witryny internetowej ma prawnie uzasadniony interes, aby być jak najbardziej widocznym w mediach społecznościowych. W przypadku uzyskania stosownego oświadczenia o wyrażeniu zgody dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. To oświadczenie o wyrażeniu zgody może zostać w każdej chwili cofnięte.

O ile dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej za pomocą narzędzia opisanego tutaj i przekazywane do Facebooka, to my i Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za przetwarzanie tych danych (art. 26 DSGVO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do zbierania danych i ich przekazania do Facebooka. Przetwarzanie przez Facebook, które ma miejsce po dalszym przekazaniu, nie jest częścią wspólnej odpowiedzialności. Obowiązki ciążące na nas łącznie zostały określone w umowie o wspólne przetwarzanie. Treść umowy znajduje się tutaj: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za dostarczanie informacji o prywatności podczas korzystania z narzędzia Facebook oraz za bezpieczne wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej. Facebook odpowiada za bezpieczeństwo danych produktów Facebooka. Możesz dochodzić praw osób, których dane dotyczą (np. żądania informacji) w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Facebook bezpośrednio od spółki Facebook. W przypadku dochodzenia u nas praw osoby, której dane dotyczą, jesteśmy zobowiązani do przekazania sprawy do Facebooka.

Transmisja danych do USA opiera się na Standardowych Klauzulach Umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://de-de.facebook.com/help/566994660333381 oraz https://www.facebook.com/policy.php.

 

Wtyczka Instagrama

Zintegrowaliśmy z naszą witryną funkcje publicznej platformy medialnej Instagram. Funkcje te są oferowane przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie na Instagramie, możesz kliknąć przycisk Instagram, aby połączyć treści z tej witryny ze swoim profilem na Instagramie. Dzięki temu Instagram może przyporządkować Twoją wizytę na tej stronie do Twojego konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca witryny internetowej i jej stron nie mamy żadnej wiedzy na temat treści przesyłanych danych i ich wykorzystania przez Instagram.

Dane są przechowywane i analizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator witryny internetowej ma uzasadniony interes w jak największej widoczności w mediach społecznościowych. W przypadku uzyskania stosownego oświadczenia o wyrażeniu zgody dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Każda taka zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

O ile dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej za pomocą narzędzia opisanego tutaj i przekazywane do Facebooka lub Instagrama, to my i Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za przetwarzanie danych (art. 26 DSGVO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do zbierania danych i ich przekazania do Facebooka lub Instagrama. Przetwarzanie przez Facebook lub Instagram, które ma miejsce po dalszym przekazaniu, nie jest częścią wspólnej odpowiedzialności. Obowiązki ciążące na nas łącznie zostały określone w umowie o wspólne przetwarzanie. Treść umowy znajduje się tutaj: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za dostarczanie informacji o prywatności podczas korzystania z narzędzia Facebook lub Instagram oraz za bezpieczne wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej. Facebook odpowiada za bezpieczeństwo danych produktów Facebooka lub Instagrama. Możesz dochodzić praw osób, których dane dotyczą (np. żądania informacji) w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Facebook lub Instagram bezpośrednio od spółki Facebook. W przypadku dochodzenia u nas praw osoby, której dane dotyczą, jesteśmy zobowiązani do przekazania sprawy do Facebooka.

Transmisja danych do USA opiera się na Standardowych Klauzulach Umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://help.instagram.com/519522125107875 oraz https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z Oświadczeniem o ochronie danych na Instagramie pod adresem: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

 

Wtyczka LinkedIn

Ta witryna korzysta z funkcji sieci LinkedIn. Dostawcą tych funkcji jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Za każdym razem, gdy wchodzisz na stronę tej witryny, która zawiera funkcje LinkedIn, nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn zostanie powiadomiony, że odwiedziłeś tę stronę internetową za pomocą Twojego adresu IP. Jeśli klikniesz przycisk LinkedIn „Recommend” i jesteś w tym czasie zalogowany na swoim koncie LinkedIn, LinkedIn będzie w stanie przyporządkować Twoją wizytę na tej stronie do Twojego konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron internetowych nie mamy żadnej wiedzy na temat treści przesyłanych danych i ich wykorzystania przez LinkedIn.

Korzystanie z wtyczki LinkedIn opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator witryny internetowej ma prawnie uzasadniony interes, aby być jak najbardziej widocznym w mediach społecznościowych. W przypadku uzyskania stosownego oświadczenia o wyrażeniu zgody dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. To oświadczenie o wyrażeniu zgody może zostać w każdej chwili cofnięte.

Transmisja danych do USA opiera się na Standardowych Klauzulach Umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdziesz tutaj: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=en.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z Oświadczeniem o ochronie danych osobowych LinkedIn pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

Wtyczka XING

Ta witryna korzysta z funkcji sieci XING. Dostawcą tych funkcji jest New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy.

Za każdym razem, gdy uzyskuje się dostęp do jednej z naszych witryn/stron, które zawierają funkcje XING, nawiązywane jest połączenie z serwerami XING. O ile nam wiadomo, nie powoduje to archiwizacji jakichkolwiek danych osobowych. W szczególności serwis ten nie przechowuje żadnych adresów IP ani nie analizuje wzorców użytkowników.

Dane są przechowywane i analizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator witryny internetowej ma uzasadniony interes w jak największej widoczności w mediach społecznościowych. W przypadku uzyskania stosownego oświadczenia o wyrażeniu zgody dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Każda taka zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony danych i przycisku udostępniania XING, zapoznaj się z Oświadczeniem Xing o ochronie danych pod adresem: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

 

Wtyczka Pinterest

Na naszych stronach internetowych używamy wtyczek społecznościowych sieci społecznościowej Pinterest. Sieć jest obsługiwana przez Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia.

Jeśli uzyskasz dostęp do witryny lub strony zawierającej taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Pinterest. Podczas tego procesu wtyczka przesyła dane dziennika na serwery Pinterest w Stanach Zjednoczonych. Dane dziennika mogą ewentualnie obejmować Twój adres IP, adres odwiedzanych stron internetowych, które również zawierają funkcje Pinterest. Informacje obejmują także rodzaj i ustawienia przeglądarki, dane i czas zapytania, sposób korzystania z Pinteresta i plików cookie.

Dane są przechowywane i analizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator witryny internetowej ma uzasadniony interes w jak największej widoczności w mediach społecznościowych. W przypadku uzyskania stosownego oświadczenia o wyrażeniu zgody dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Każda taka zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat celu, zakresu i dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Pinterest, a także powiązanych praw i opcji ochrony danych osobowych, zapoznaj się z informacjami o ochronie danych osobowych na Pinterest pod adresem: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy.

 

 1. Narzędzia analityczne i reklama

Menedżer tagów Google (Google Tag Manager )

Korzystamy z Menedżera tagów Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

Menedżer tagów Google to narzędzie, które pozwala nam zintegrować z naszą witryną narzędzia śledzące lub statystyczne oraz inne technologie. Sam Menedżer tagów Google nie tworzy żadnych profili użytkowników, nie przechowuje plików cookie i nie przeprowadza żadnych niezależnych analiz. Zarządza i obsługuje tylko zintegrowane za jego pośrednictwem narzędzia. Jednak Menedżer tagów Google zapisuje Twój adres IP, który może być również przekazany do firmy macierzystej Google w Stanach Zjednoczonych.

Google Tag Manager jest używany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w szybkiej i nieskomplikowanej integracji i administrowaniu różnymi narzędziami na swojej stronie internetowej. Jeżeli zwrócono się o odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

 

Google Analytics

Ta witryna korzysta z funkcji usługi analizy stron internetowych Google Analytics. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi witryny analizę zachowań odwiedzających witrynę. W tym celu operator strony internetowej otrzymuje różne dane użytkownika, takie jak odwiedzane strony, czas spędzony na stronie, używany system operacyjny i pochodzenie użytkownika. Google może skonsolidować te dane w profilu przypisanym do danego użytkownika lub urządzenia użytkownika.

Ponadto Google Analytics umożliwia nam między innymi rejestrowanie ruchów myszy i przewijania oraz kliknięć. Google Analytics wykorzystuje różne podejścia do modelowania w celu rozszerzania zebranych zbiorów danych i wykorzystuje technologie uczenia maszynowego w analizie danych.

Google Analytics korzysta z technologii umożliwiających rozpoznanie użytkownika w celu analizy wzorców zachowań użytkownika (np. pliki cookie lub odciski palców). Informacje o wykorzystywaniu strony internetowej zarejestrowane przez Google są co do zasady przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przechowywane.

To narzędzie analityczne jest wykorzystywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator niniejszej witryny internetowej ma prawnie uzasadniony interes w analizie wzorców użytkowników w celu optymalizacji zarówno usług oferowanych online, jak i działań reklamowych operatora. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

Transmisja danych do USA opiera się na Standardowych Klauzulach Umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdziesz tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonimizacja IP

Na naszych stronach aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. W rezultacie Twój adres IP przed jego przesłaniem do Stanów Zjednoczonych zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach, które ratyfikowały Konwencję o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na jeden z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny internetowej Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania przez Ciebie z tej witryny internetowej w celu generowania raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia na rzecz operatora tej witryny innych usług związanych z korzystaniem z witryny internetowej i Internetu. Adres IP przesłany w połączeniu z Google Analytics z Twojej przeglądarki nie będzie łączony z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

Wtyczka przeglądarki

Możesz zapobiec rejestrowaniu i przetwarzaniu Twoich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi danych użytkownika przez Google Analytics, zapoznaj się z Oświadczeniem o ochronie danych osobowych Google pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Przetwarzanie danych kontraktowych

Zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych z Google i przy korzystaniu z Google Analytics w pełni wdrażamy rygorystyczne przepisy niemieckich agencji ochrony danych.

Parametry demograficzne dostarczane przez Google Analytics

Ta witryna internetowa korzysta z funkcji „charakterystyki demograficznej” Google Analytics, aby móc wyświetlać odwiedzającym witrynę reklamy kompatybilne z sieci reklamowej Google. Pozwala to na tworzenie raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach odwiedzających witrynę. Źródłem tych informacji są reklamy Google związane z zainteresowaniami, a także dane odwiedzających uzyskane od dostawców zewnętrznych. Te dane nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Masz możliwość dezaktywowania tej funkcji w dowolnym momencie, dokonując odpowiednich zmian ustawień dotyczących reklam na swoim koncie Google lub możesz ogólnie zabronić rejestrowania swoich danych przez Google Analytics, jak wyjaśniono w sekcji „Sprzeciw wobec rejestrowania danych”.

Okres archiwizacji

Dane dotyczące użytkownika lub poziomu zdarzenia przechowywane przez Google powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika lub identyfikatorami reklamowymi (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator reklamowy Androida) zostaną zanonimizowane lub usunięte po 14 miesiącach. Aby uzyskać szczegółowe informacje, kliknij poniższy link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

 

Hotjar

Ta witryna korzysta z Hotjar. Dostawcą jest Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (strona internetowa: https://www.hotjar.com).

Hotjar to narzędzie służące do analizy wzorców użytkowników w tej witrynie. Hotjar pozwala nam na przykład zapisywać ruchy myszy i przewijania, a także kliknięcia. Podczas tego procesu Hotjar ma również możliwość określenia, jak długo kursor pozostał w określonej pozycji. Na podstawie tych informacji Hotjar opracowuje tak zwane mapy cieplne, które umożliwiają określenie, które części witryny preferuje użytkownik witryny.

Jesteśmy również w stanie określić, jak długo byłeś na stronie tej witryny i kiedy ją opuściłeś. Możemy również określić, w którym momencie wstrzymałeś dokonywanie wpisów do formularza kontaktowego (tzw. lejki konwersji).

Ponadto Hotjar można wykorzystać do uzyskania bezpośrednich informacji zwrotnych od odwiedzających witrynę. Ta funkcja ma na celu ulepszenie oferty internetowej operatora witryny internetowej.

Hotjar korzysta z technologii umożliwiających rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego wzorców (np. pliki cookie lub wykorzystanie odcisków palców).

Korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator witryny ma prawnie uzasadniony interes w analizie wzorców użytkowników w celu optymalizacji oferty internetowej i reklam operatora. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

 

Dezaktywacja Hotjar

Jeśli chcesz dezaktywować zapisywanie danych przez Hotjar, kliknij poniższy link i postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi pod linkiem: https://www.hotjar.com/opt-out.

Pamiętaj, że będziesz musiał osobno dezaktywować Hotjar dla każdej przeglądarki i każdego urządzenia.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat Hotjar i danych, które mają być rejestrowane, zapoznaj się z Deklaracją prywatności danych Hotjar pod następującym linkiem: https://www.hotjar.com/privacy.

Przetwarzanie danych kontraktowych

Zawarliśmy z Hotjar umowę o przetwarzanie danych w celu wdrożenia rygorystycznych europejskich przepisów o ochronie danych.

 

Analiza przeprowadzona przez WiredMinds

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię zliczania pikseli dostarczaną przez WiredMinds GmbH (www.wiredminds.de) do analizy zachowań odwiedzających. W związku z tym przetwarzany jest adres IP osoby odwiedzającej. Przetwarzanie to ma miejsce wyłącznie w celu gromadzenia informacji dotyczących firmy, takich jak na przykład nazwa firmy. Adresy IP osób fizycznych są wykluczane z dalszego przetwarzania za pomocą białej listy. Adres IP nie jest w żadnym wypadku zapisywany w LeadLab.

Podczas przetwarzania danych w naszym interesie leży przede wszystkim ochrona praw osób fizycznych. Nasz interes w przetwarzaniu danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR. W żadnym momencie nie jest możliwe wyciąganie wniosków z zebranych danych na temat możliwej do zidentyfikowania osoby.

WiredMinds GmbH wykorzystuje te informacje do tworzenia zanonimizowanych profili użytkowania zachowań odwiedzających naszą stronę internetową. Dane uzyskane podczas tego procesu nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji osób odwiedzających naszą stronę internetową.

Statystyki WordPress

Ta witryna internetowa wykorzystuje „WordPress Statistics” do statystycznej oceny dostępu odwiedzających. Dostawcą tej usługi jest Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

WordPress Statistics wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowania (np. pliki cookie lub odciski palców). WordPress Stats gromadzi do analizy m.in. pliki dziennika (strona odsyłająca, adres IP, przeglądarka itp.), pochodzenie odwiedzających witrynę (kraj, miasto) oraz jakie działania podjęli na stronie (np. kliknięcia, wyświetlenia, pobrania ). Zebrane informacje dotyczące korzystania z tej witryny są przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Twój adres IP staje się anonimowy po przetworzeniu i przed przechowywaniem danych.

Korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w anonimowej analizie wzorców użytkowników w celu optymalizacji oferty internetowej i reklam operatora. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

 

Reklamy Google

Operator witryny korzysta z Google Ads. Google Ads to internetowy program promocyjny firmy Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Ads umożliwia nam wyświetlanie reklam w wyszukiwarce Google lub na stronach internetowych osób trzecich, jeśli użytkownik wprowadzi określone wyszukiwane hasła w Google (kierowanie na słowa kluczowe). Możliwe jest również umieszczanie ukierunkowanych reklam w oparciu o dane użytkownika, które Google posiada (np. dane o lokalizacji i zainteresowaniach; kierowanie na grupę docelową). Jako operator strony internetowej możemy analizować te dane ilościowo, na przykład analizując, które wyszukiwane hasła spowodowały wyświetlenie naszych reklam i ile reklam doprowadziło do odpowiednich kliknięć.

Korzystanie z Google Ads opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w jak najskuteczniejszym marketingu usług i produktów operatora.

Transmisja danych do USA opiera się na Standardowych Klauzulach Umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdziesz tutaj: https://policies.google.com/privacy/frameworks oraz https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

 

Remarketing Google

Ta witryna korzysta z funkcji Google Analytics Remarketing. Dostawcą tych rozwiązań jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Remarketing analizuje Twoje wzorce użytkownika na naszych stronach internetowych (np. kliknięcia w określone produkty), aby przydzielić Ci określone grupy docelowe reklam, a następnie wyświetlać Ci dopasowane oferty online, gdy odwiedzasz inne oferty w internecie (remarketing lub retargeting).

Ponadto istnieje możliwość powiązania reklamowych grup docelowych generowanych przez Google Remarketing z urządzeniem obsługującym funkcje Google. Umożliwia to wyświetlanie spersonalizowanych komunikatów reklamowych opartych na zainteresowaniach, w zależności od Twojego wcześniejszego użytkowania i wzorców przeglądania na urządzeniu (np. telefonie komórkowym) w sposób dostosowany do Ciebie, a także na dowolnym urządzeniu (np. tablecie lub komputerze).

Jeśli masz konto Google, możesz sprzeciwić się spersonalizowanej reklamie korzystając z następującego linku: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Korzystanie z Google Remarketing opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator witryny ma prawnie uzasadniony interes w jak najbardziej skutecznym marketingu produktów operatora. Jeżeli zwrócono się o odpowiednie oświadczenie o wyrażeniu zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; wyrażona zgoda może być w każdym czasie odwołana.

Więcej informacji i odpowiednie przepisy dotyczące ochrony danych można znaleźć w Polityce prywatności danych Google pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

 

Tworzenie grup docelowych w uzgodnieniu z klientem

Do tworzenia grup docelowych wykorzystujemy między innymi funkcję Google Remarketing Customer Reconciliation. Aby to osiągnąć, przekazujemy określone dane klientów (np. adresy e-mail) z naszych list klientów do Google. Jeśli poszczególni klienci są użytkownikami Google i są zalogowani na swoje konta Google, wyświetlane są im dopasowane do nich komunikaty reklamowe z sieci Google (np. YouTube, Gmail lub w wyszukiwarce).

 

Śledzenie konwersji Google (Conversion Tracking)

Ta witryna korzysta ze śledzenia konwersji Google. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Przy pomocy śledzenia konwersji Google jesteśmy w stanie rozpoznać, czy użytkownik wykonał określone czynności. Na przykład możemy analizować, jak często klikano przyciski na naszej stronie internetowej i które produkty są przeglądane lub kupowane z określoną częstotliwością. Celem tych informacji jest opracowanie statystyk konwersji. Dowiadujemy się, ilu użytkowników kliknęło nasze reklamy i jakie działania wykonali. Nie otrzymujemy żadnych informacji, które pozwoliłyby nam osobiście zidentyfikować użytkowników. Google jako taki wykorzystuje pliki cookie lub porównywalne technologie rozpoznawania do celów identyfikacji.

Ze śledzenia konwersji Google korzystamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w analizie wzorców użytkowników w celu optymalizacji zarówno prezentacji internetowej operatora, jak i reklamy. Jeżeli zwrócono się o odpowiednie oświadczenie o wyrażeniu zgody (np. w sprawie przechowywania plików cookies), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; wyrażona zgoda może być w każdym czasie cofnięta.

Aby uzyskać więcej informacji na temat śledzenia konwersji Google, zapoznaj się z polityką ochrony danych Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 

 1. Newsletter

Dane newslettera

Jeśli chcesz zapisać się do newslettera oferowanego na tej stronie, będziemy potrzebować od Ciebie adresu e-mail, informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail oraz wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera. Żadne dalsze dane nie będą gromadzone lub będą zbierane wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Wykorzystamy te dane wyłącznie w celu przesłania żądanych informacji i nie będziemy udostępniać takich danych osobom trzecim.

Przetwarzanie informacji wprowadzonych do formularza zapisu na newsletter odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz wycofać zgodę na archiwizację danych, adresu e-mail i wykorzystanie tych informacji do wysyłania newslettera, na przykład klikając w link „Wypisz się (Unsubscribe)” w newsletterze. Pozostaje to bez uszczerbku dla zgodności z prawem wszelkich transakcji przetwarzania danych, które miały miejsce do tej pory.

Dane zdeponowane u nas w celu subskrypcji newslettera będą przez nas przechowywane do czasu wypisania się przez Ciebie z newslettera lub z usługi dostawcy newslettera i usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera po wypisaniu się z newslettera lub po ustaniu celu. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zablokowania adresów e-mail z naszej listy dystrybucyjnej newslettera według własnego uznania w ramach naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej newslettera, Twój adres e-mail może zostać zapisany przez nas lub dostawcę newslettera na czarnej liście, aby zapobiec przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy są wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie są łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Twojemu interesowi, jak i naszemu interesowi w przestrzeganiu wymogów prawnych podczas wysyłania newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Czas przechowywania na czarnej liście jest nieokreślony. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu, jeśli Twoje interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

 

MailPoet

Ta strona korzysta z MailPoet do wysyłania newsletterów. Dostawcą tej usługi jest Vysiya SARL, 6 rue Dieudé, 13006, Marsylia, Francja (dalej MailPoet).

MailPoet to usługa, dzięki której w szczególności można organizować i analizować wysyłkę newsletterów. Dane, które wprowadzasz, aby zapisać się do newslettera są przechowywane na naszych serwerach, ale są przesyłane przez serwery MailPoet, tak aby MailPoet mógł przetwarzać Twoje dane związane z newsletterem (MailPoet Sending Service). Szczegóły znajdziesz tutaj: https://account.mailpoet.com/.

 

Analiza danych przez MailPoet

MailPoet pomaga nam analizować nasze kampanie newsletterowe. Na przykład możemy zobaczyć, czy wiadomość z newslettera została otwarta i które linki zostały kliknięte, jeśli w ogóle. W ten sposób możemy określić, które linki były klikane szczególnie często.

Możemy też zobaczyć, czy po otwarciu/kliknięciu zostały wykonane określone wcześniej zdefiniowane akcje (współczynnik konwersji). Na przykład możemy zobaczyć, czy dokonałeś zakupu po kliknięciu w newsletter.

MailPoet pozwala nam również na podział odbiorców newslettera na różne kategorie („clustering”). Dzięki temu możemy klasyfikować odbiorców newslettera według wieku, płci czy miejsca zamieszkania. W ten sposób newsletter może być lepiej dostosowany do odpowiednich grup docelowych. Jeśli nie chcesz otrzymywać oceny przez MailPoet, musisz zrezygnować z subskrypcji newslettera. W tym celu w każdej wiadomości newslettera zamieszczamy odpowiedni link.

Szczegółowe informacje o funkcjach MailPoet znajdują się pod poniższym linkiem: https://account.mailpoet.com/ oraz https://www.mailpoet.com/mailpoet-features/.

Politykę prywatności MailPoet można znaleźć pod adresem https://www.mailpoet.com/privacy-notice/.

 

Podstawa prawna

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz wycofać tę zgodę ze skutkiem na przyszłość.

Czas przechowywania

Dane, które przekazujesz nam w celu zapisania się do newslettera będą przez nas przechowywane do czasu wypisania się z newslettera, po czym zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera lub usunięte po zrealizowaniu celu. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania adresów e-mail w ramach naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane przechowywane przez nas do innych celów pozostają nienaruszone.

Po usunięciu z listy dystrybucyjnej newslettera możliwe będzie, że Twój adres e-mail zostanie zapisany przez nas na czarnej liście, aby zapobiec przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Twojemu interesowi, jak i naszemu interesowi zgodności z wymogami prawnymi przy wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Czas przechowywania na czarnej liście jest nieokreślony. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu, jeśli Twoje interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

 

Umowa o przetwarzanie danych kontraktowych

Zawarliśmy z Mailpoet umowę na realizację zamówienia. Jest to umowa, która jest wymagana przez prawo o ochronie danych i zapewnia, że ​​MailPoet przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

 

 1. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną ochroną danych

Nasza witryna internetowa zawiera filmy z serwisu YouTube. Operatorem serwisu jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych. Według YouTube ten tryb zapewnia, że ​​YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę witrynę przed obejrzeniem przez nich wideo. Nie musi to jednak oznaczać, że rozszerzony tryb ochrony danych wyklucza udostępnianie danych partnerom YouTube. Na przykład niezależnie od tego, czy oglądasz film, YouTube zawsze nawiąże połączenie z siecią Google DoubleClick.

Gdy tylko zaczniesz odtwarzać wideo YouTube na tej stronie, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. W rezultacie serwer YouTube zostanie powiadomiony, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube podczas odwiedzania naszej witryny, umożliwiasz YouTube bezpośrednie przypisanie Twoich wzorców przeglądania do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Ponadto po rozpoczęciu odtwarzania wideo YouTube będzie mógł umieszczać na Twoim urządzeniu różne pliki cookie lub porównywalne technologie rozpoznawania (np. przez odciski palców). W ten sposób YouTube będzie mógł pozyskiwać informacje o odwiedzających tę stronę. Informacje te będą wykorzystywane między innymi do generowania statystyk wideo w celu poprawy przyjazności witryny dla użytkownika i zapobiegania próbom popełnienia oszustwa.

W pewnych okolicznościach po rozpoczęciu odtwarzania filmu z YouTube mogą zostać uruchomione dodatkowe transakcje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

Korzystanie z YouTube opiera się na naszym interesie polegającym na prezentacji naszych treści online w atrakcyjny sposób. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jest to prawnie uzasadniony interes. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak YouTube postępuje z danymi użytkowników, zapoznaj się z Polityką prywatności danych YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 

Czcionki internetowe Google

Aby zapewnić, że czcionki używane na tych stronach są jednolite, nasza witryna korzysta z tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google. Kiedy wchodzisz na stronę w naszej witrynie, Twoja przeglądarka załaduje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać tekst i czcionki.

Aby to zrobić, przeglądarka, której używasz, będzie musiała nawiązać połączenie z serwerami Google. W rezultacie Google dowie się, że Twój adres IP został użyty do uzyskania dostępu do tej witryny. Korzystanie z czcionek internetowych Google opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w jednolitej prezentacji czcionki na stronie operatora. W przypadku uzyskania stosownego oświadczenia o wyrażeniu zgody (np. zgody na archiwizację plików cookies) dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Każda taka zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, zostanie użyta standardowa czcionka zainstalowana na Twoim komputerze.

Aby uzyskać więcej informacji na temat czcionek internetowych Google, kliknij ten link: https://developers.google.com/fonts/faq i zapoznaj się z Deklaracją prywatności danych Google pod: adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 

Mapy Google

Ta witryna korzysta z usługi mapowania Google Maps. Jej dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby umożliwić korzystanie z funkcji Google Maps, Twój adres IP musi być zapisany. Z reguły informacje te są przesyłane na jeden z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są archiwizowane. Operator tej witryny nie ma kontroli nad przesyłaniem danych. W przypadku aktywacji Map Google, Google ma możliwość korzystania z czcionek internetowych Google w celu jednolitego przedstawiania czcionek. Po uzyskaniu dostępu do Map Google przeglądarka załaduje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać tekst i czcionki.

Korzystamy z Google Maps, aby prezentować nasze treści online w atrakcyjny sposób i aby lokalizacje ujawnione na naszej stronie były łatwe do odnalezienia. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku uzyskania stosownego oświadczenia o wyrażeniu zgody dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. To oświadczenie o wyrażeniu zgody może zostać w każdej chwili cofnięte.

Transmisja danych do USA opiera się na Standardowych Klauzulach Umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdziesz tutaj: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ oraz https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika, zapoznaj się z Oświadczeniem o ochronie danych osobowych Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 

Google reCAPTCHA

W naszej witrynie używamy usługi „Google reCAPTCHA” (zwanej dalej „reCAPTCHA”). Jej dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Celem reCAPTCHA jest ustalenie, czy dane wprowadzone w tej witrynie (np. informacje wprowadzone do formularza kontaktowego) są dostarczane przez użytkownika, czy przez zautomatyzowany program. Aby to ustalić, reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzających witrynę na podstawie różnych parametrów. Ta analiza jest uruchamiana automatycznie, gdy tylko odwiedzający wejdzie na stronę. Na potrzeby tej analizy reCAPTCHA ocenia różne dane (np. adres IP, czas spędzony przez odwiedzającego na stronie lub ruchy kursora zainicjowane przez użytkownika). Dane śledzone podczas takich analiz są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA przebiegają całkowicie w tle. Odwiedzający witrynę internetową nie są ostrzegani, że trwa analiza.

Dane są przechowywane i analizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator witryny ma prawnie uzasadniony interes w ochronie jego serwisów internetowych przed nadużyciami zautomatyzowanego szpiegowania oraz przed SPAMEM. W przypadku uzyskania stosownego oświadczenia o wyrażeniu zgody dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Każda taka zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA można znaleźć w Deklaracji prywatności danych Google i Warunkach korzystania pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=en oraz https://policies.google.com/terms?hl=en.